تیم اجرایی کیاناد آریانا

خانم سارا چاوشی

معاون آموزشی

خانم آیدا ولدخانی

معاون مالی و اداری

خانم فاطمه رفیعی

بخش آموزش
Elha@M Hasani
خانم الهام حسنی بخش IT

به ما ملحق شو