پایه های تحصیلی در مجموعه کیاناد آریانا

پیش دبستانی

4 تا 6 سال

دبستان

7 تا 12 سال

متوسطه اول

13 تا 15 سال

متوسطه دوم

16 تا 18 سال

برای ساخت آینده
باید
از کودکی شروع کرد

فقط کافیست با توجه به سوابق ما به ما اعتماد کنید

مجموعه
بین المللی
کیاناد آریانا

مجتمع بین المللی کیاناد آریانا

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Life-Link Friendship Schools

کلیک کنید

ENO Programme

کلیک کنید